Obchodné podmienky

i. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou obchodné meno: Mikael Jesajan
  sídlo: Rudina 470, okr. Kysucké Nové Mesto ,023 31 Rudina, Slovenská republika.
  IČO: 37625900 DIČ: 1048103782 
  Bankový účet: SK 71 8360 5207 0042 0429 6374
  (ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
  1.1. Kontakt na predávajúceho je: Zlatníctvo Mikael, Kysucké Nové Mesto, 1.mája 17, 02401, Slovenská republika Email: obchod@zlatnictvomikael.sk tel.č.: +421 918 494 533
 2. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom https://www.zlatnictvomikael.sk/ (ďalej aj “Internetový obchod“).
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky alebo odoslala email na obchod@zlatnictvomikael.sk, na základe ktorého obdržala email o prijatí objednávky.
  4.1 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 5. Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.
 6. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Adresa: Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina
 7. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: obchod@zlatnictvomikael.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho alebo emailová správa obsahujúca názov produktu z portfólia. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) zo strany Predávajúceho. V prípade ak objednávka kupujúceho individualizovaná podľa pokynov kupujúceho, predávajúci informuje kupujúceho o cene tovaru. V tomto prípade sa kúpno-predajná zmluva považuje za uzatvorenú momentom akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zo strany kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje.
 4. Kúpna cena produktov v prípade obrúčok je určená pri štandardnej veľkosti dámska 50 a pánska 60. V prípade ak si zákazník zvolí inú veľkosť tovarov, kúpna cena bude predávajúcim oznámená kupujúcemu po vytvorení špecifickej individualizovanej objednávky.
 5. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 6. V prípade individuálnej úpravy tovarov podľa pokynov kupujúceho, je predávajúci oprávnený navýšiť cenu oproti cene, ktorá bola zo strany kupujúceho akceptovaná pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci je oprávnený v prípade ak nastanú tieto skutočnosti od zmluvy odstúpiť a to v lehote 3 dní odo dňa oznámenia navýšenia ceny zo strany predávajúceho.

IV. Spôsoby platby

 1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
  1.1 platba na základe zálohovej faktúry – vopred, momentom zaplatenia objednávky sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
  1.1.1 v prípade tovarov na objednávku, alebo zákazku tzn. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa je potrebné k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy uhradiť 50% zálohovej faktúry vopred na bankový účet predávajúceho.
  1.1.2 V prípade ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 1.1.1, čl. IV tejto Zmluvy v lehote 5 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Objednávka sa považuje za neplatnú.
  1.2 Platba v hotovosti osobne v predajniach predávajúceho.

V. Dodanie produktov

 1. Tovar je zvyčajne expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. V prípade ak ste si zvolili ako spôsob platby, platbu vopred na účet predávajúceho, tovar zvyčajne expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak tovar nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie tovaru, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim.
  1.1. V prípade tovarov na objednávku (najmä obrúčky), alebo zákazku tzn. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa je zvyčajná doba dodania tovaru 4 týždne podľa množstva objednávok odo dňa pripísania kúpnej ceny v sume 50% zálohovej faktúry na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v bode 1.1 čl. V, najneskôr do 6 týždňov odo dňa pripísania kúpnej ceny v sume 50% celkovej ceny tovaru na účet predávajúceho. Predávajúci môže dobu dodania tovaru na zákazku upraviť po telefonickej dohode alebo osobne s kupujúcim podľa náročnosti zhotovenia produktu.
  1.1.1 V prípade ak si kupujúci zvolí v procese objednávania tovaru presný dátum doručenia tovaru, kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzatvorenú, až po potvrdení zo strany predávajúceho. V prípade určenia presného dátumu dodania tovaru predávajúci kontaktuje kupujúceho s cieľom zabezpečenia dodávaného tovaru v termíne určenom kupujúcim.
  1.1.2 .Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.
 2. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
  2.1 Predávajúci v zmysle čl. V bod 2 vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil Kupujúci. Zmena formy vrátenia kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.
 3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 4. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 6. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 7. V prípade, že tovar dodaný kupujúcemu má veľkosť, ktorá mu nevyhovuje. Kupujúci má právo na bezplatnú úpravu veľkosti, v prípade ak veľkosť tovaru bola meraná a odporučená v predajniach, ktoré prevádzkuje predávajúci v meste Kysucké Nové Mesto.
 8. Právo v zmysle čl. V bod 7 je možné uplatniť v prípade úpravy veľkosti o jedno číslo veľkosti.

VI.Prevzatie produktu

 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom doručenia tovaru, alebo služby.
  2.1 Kupujúci má právo neprevziať dodanú vec od dopravcu pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:
  1. a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
  2. b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
  3. c) dodaní veci bez príslušných dokladov.
  2.2 Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
  2.3 Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť dodaný tovar alebo službu riadne a včas.
 3. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, ktorý si neprevezme objednaný tovar, že škodu predávajúceho spočívajúcu vo vynaložených nákladoch na prepravu si od spotrebiteľa uplatní súdnou cestou.
 4. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že v prípade opakovaného doručovania objednaného tovaru z dôvodu neprevzatia na strane spotrebiteľa, si Predávajúci u Kupujúceho uplatní náhradu nákladov spočívajúcich v opätovnom doručovaní zakúpeného tovaru
 5. V prípade ak si Kupujúci bez riadneho dôvodu neprevezme tovar objednaný na mieru podľa pokynov Kupujúceho. Kupujúci stráca nárok na vrátenie ním uhradenej zálohy na účet Predávajúceho. Zároveň Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že škodu predávajúceho spočívajúcu vo vynaložených nákladoch k výrobe tovaru/ov si od spotrebiteľa uplatní súdnou cestou.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Prepravné náklady nie sú účtované v prípade prevzatia tovaru osobne v sídle predávajúceho.
 2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.
  2.1 Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty – formou poistený list
  2.1.1 Pri nákupe do 149 Eur s DPH – 2,99 Eur s DPH
  2.1.2 Pri nákupe nad 149 Eur s DPH – bezplatne
  2.2. Prevzatie objednávky na predajni – bezplatne
  2.3 Pri uhradení objednávky na účet predávajúceho je doručenie objednávky zadarmo.
  2.3.1 Účty predávajúceho: SK 71 8360 5207 0042 0429 6374

VIII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

Upozorňujeme spotrebiteľa, že v prípade objednávky tovaru vyhotoveného na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa), napríklad prstene vyrobené na mieru, alebo podľa špecifických požiadaviek, spotrebiteľ nemá v zmysle §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.. právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Z.z.. Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 Kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa , keď predávajúci splnil informačnú povinnosť . Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy .
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, alebo na alternatívnu adresu ktorá je: Zlatníctvo Mikael, Kysucké Nové Mesto, 1.mája 17, 02401, Slovenská republika Email: obchod@zlatnictvomikael.sk tel.č.: +421 918 494 533. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený). Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
 7. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 10. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..
  Konkrétne
  -tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
  -tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
  -tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
  -rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
  -noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),
  -tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  -predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  -predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  -preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  -vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
  -poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  -predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 11. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadania orgánmi štátnej správy).
 3. Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručeniu tovaru:
  3.1. Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail
  3.2. Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti
 4. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu. Fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mail. Právnická osoba:Obchodné meno, sídlo, email, sú poskytnuté a uchovávané na dobu štyroch rokov.
 5. Číslo oznámenia pre  o informačných systémoch na spracovanie osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných úradov je vedené pre eshop http://www. Názov Stránky.sk/ pod číslom xxxx.
 6. V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory cookies.
 7. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to hocijakým spôsobom ústne, písomne, aj prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@zlatnictvomikael.sk
 8. Informácia prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb – zákazníkov pri využívaní doručenia cez Packeta. Informácia prevádzkovateľa k spracúvaniu os. údajov